Ch.Ö.M.M.V. Veldidena
Fürstenweg 13
A-6020 Innsbruck
E-Mail: chc@veldidena.at